حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی مشتریان

از عمده وظایف ماست. ما در حفظ و نگهداری اطلاعات شما خود را متعهد می دانیم

اطلاعات بانکی شما را به هیچ عنوان در بایگانی نگهداری نمی کنیم

اطلاعات بانکی کلا از سیستم ما حذف می شوند.

اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد