خرید کارت هدیه

این کارت هدیه به گیرنده ارسال خواهد شد بعد از اینکه سفارش شما پرداخت شود.

من می‌دانم که کارت‌های هدیه غیرقابل استرداد هستند.